Objective-C Programming II : More about Class – Inheritance

สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ว่ามันคืออะไรและมีความสำคัญยังไง ตั้งแต่พื้นๆก่อนเลยละกัน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจ ของความหมาย ของคำว่า

 • Root class
  ความหมายของ root คือ class ที่ไม่มี parent หรือหมายความง่ายๆว่ามันไม่ได้ไปสืบทอดใคร
 • Parent class
  ส่วน parent นั้นก็คือ class ที่เป็นต้นแบบของ class อื่นๆ และตัว parent เองก็อาจจะสืบทอดคนอื่น(child) มาอีกทีก็ได้
 • Child class
  เป็นการเรียก class ที่สืบทอดมาจากคนอื่น

เพื่อความเข้าใจง่ายๆ ยกตัวอย่าง เรื่องของสัตว์มาประกอบ ก็แล้วกันน่ะสัตว์ทั้งหมดในโลก ขอเรียกว่า เป็น Animal ทั้งหมดเลยแล้วกัน แล้วสัตว์ต่างๆ ก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น Mammal ( สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ) และ Fish ( ปลา ) และ ถ้าในบรรดาเหล่า Mammal ก็มี Dog ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
เพื่อความเข้าใจง่ายๆ ดูภาพประกอบ

อธิบายตามภาพ

 • Animal เป็น Root Class
 • คลาสที่ต่อออกมาจาก animal ก็คือ mammal ( สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ) ดังนั้น parent class ของ mammal ก็คือ Animal
 • Fish เป็น class ที่สืบทอดมากจา animal พูดง่ายๆว่าเป็น child ของ animal และก็แน่นอนว่า Fish มี parent class คือ animal เช่นเดียวกัน
 • และสุดท้าย mammal มี child class ที่ชื่อว่า dog และในทางกลับกัน dog ก็จะมี parent class เป็น Mammal

ถ้าหากเราให้คุณสมบัติของ class ต่างๆ เช่นว่า

 • animal เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินอาหาร
 • mammal เลี้ยงลูกด้วยนม
 • fish หายใจในน้ำได้

นั่นก็แปลได้ว่า dog นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินอาหาร ( สืบทอดจาก animal ) และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( สืบทอดจาก mammal ) แต่ไม่อาจจะหายใจในน้ำได้เพราะไม่ได้สืบทอดมาจาก Fish

เราลองมาเขียน class จากแผนภาพในแบบง่ายๆกัน

จาก code ข้างบน ประกาศ class ชื่อว่า animal โดยมี ตัวแปรเป็น string เอาไว้เก็บชื่อของสัตว์ตัวนี้ และสัตว์ต่างๆก็ต้องการ การกินอาหาร เลยประกาศ method ชื่อว่า eat ขึ้นมา

แล้วก็ประกาศ class ชื่อว่า mammal ขึ้นมา โดยสืบทอดมาจาก animal และก็เพิ่ม method ชื่อว่า feedMilk เข้าไป จากตรงนี้ Mammal ก็จะสามารถเรียกใช้ method ของ animal ได้ด้วย นั่นก็คือ eat นั่นเอง และส่วนตัวของ mammal เองก็มี method ของตัวเองที่ชื่อ feedMilk ด้วย

สุดท้ายที่เราประกาศก็คือ dog โดยเพิ่ม method เข้ามาอีกสองอันนั่นก็คือ bite กับ run

สรุปได้ว่า ตอนนี้ dog นั้นสามารถ eat , feedMilk , bite , run ทำได้ทั้ง 4 อย่างเลย
จะเห็นได้ว่า inheritance นั้นมีประโยชน์มาก เพราะว่าเราสามารถ สร้าง class ใหม่ขึ้นมาได้ จาก class ที่มีอยู่แล้ว ทำให้เราลดเวลาการเขียนโปรแกรมลงได้ได้เยอะมาก และเป็นส่วนสำคัญสำหรับ การเขียนโปรแกรมในแบบ OOP ( Object Oriented Programming )

Leave a Reply